Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

Bạn cần tư vấn khóa học? Liên hệ ngay

tienghanthaytu2020@gmail.com

1900 4403

Tham gia ngay các khóa học của chúng tôi

“진실은 눈으로 볼 수 있을까? – Sự thật có thể nhìn thấy bằng mắt?”

“진실은 눈으로 볼 수 있을까? – Sự thật có thể nhìn thấy bằng mắt?”

“진실은 눈으로 볼 수 있을까? – Sự thật có thể nhìn thấy bằng mắt?”

우리는 대부분 시각에 의해 정보를 받아들이고 판단한다. 그러나 진실성면에서 시각 정보는 그다지 정확하지 않다. 왜냐하면 전달하려는 정보가 거짓일 경우 표정이나 시선을 통제하여 마치 진실인 것처럼 가장할 수있기 때문이다. 한 가지 실험을 보자. 어떤 심리학자가 텔레비전과 라디오를 통해 인터뷰를 들려주고 피험자에게 진실과 거짓을 가려내 보라고 했다. 실험 결과, 텔레비전을 본 피험자들은 대부분 진위를 가려내지 못한 반면 라디오를 들은 피험자들은 75% 이상이 가려냈다. 보는 것이 듣는 것보다더 진실할 것이라는 우리의 생각을 뒤집은 결과다. 이를 통해 우리는 눈에 보이는 것으로만 판단해서는 안 된다는 것을 확인할 수 있었다.

Từ vựngNghĩa
시각tầm nhìn, thị giác/ thời khắc, thời điểm
정보thông tin
받아들이다tiếp thu, tiếp nhận
판단하다phán đoán
진실성tính chân thật
정확하다chuẩn xác, chính xác
전달하다truyền, đưa, chuyển
거짓sự giả dối, sự dối trá, điều bịa đặt
표정vẻ mặt, sự biểu lộ
시선cái nhìn, ánh mắt
통제하다kiểm soát, khống chế
마치giống như, hệt như
가장하다giả vờ, cải trang, giả dạng
실험sự thực nghiệm, thí nghiệm
심리학자nhà tâm lý học
인터뷰sự phỏng vấn
피험자người bị thử nghiệm
진위thật giả, trắng đen
가려내다tách ra, tìm ra, phân biệt
결과kết quả
확인하다xác nhận

Bài dịch

Sự thật có thể nhìn thấy bằng mắt? ”

Hầu hết chúng ta tiếp nhận và đánh giá thông tin thông qua điểm nhìn là đôi mắt. Tuy nhiên, về tính xác thực, thông tin hình ảnh không chính xác lắm. Điều này là do nếu thông tin bạn đang muốn truyền tải là sai, bạn có thể kiểm soát nét mặt hoặc ánh mắt của mình và giả vờ đó là sự thật. Hãy cùng xem một thí nghiệm. Một nhà tâm lý học đã phát một cuộc phỏng vấn trên ti vi và đài phát thanh, sau đó yêu cầu những người tham gia thí nghiệm phân biệt giữa sự thật và lời nói dối. Kết quả là, hầu hết những người xem ti vi không thể phân biệt được sự thật và lời nói dối, trong khi hơn 75% người nghe đài có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Kết quả này đã làm đảo lộn suy nghĩ của chúng ta rằng những gì chúng ta nhìn thấy thì chân thật hơn những gì chúng ta nghe được. Thông qua đó, có thể xác nhận rằng chúng ta không nên phán xét chỉ dựa trên những gì chúng ta nhìn thấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài đăng gần đây

Danh mục

Mạng xã hội

Tag

chinh phục topik cùng tiếng hàn thầy tư

Nhận lộ trình học bài bản, chi tiết đến từng buổi học.

Bài kiểm tra đầu vào miễn phí, tư vấn lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp

Nhận lộ trình tư vấn Du Học Hàn Quốc 2024 mới nhất