Cô Hoàng Diệu Thúy

Chứng chỉ: Topik 6
Thành tích: Tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Hà Nội